بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از محل شرکت داروسازی کاسپین تامین در راستای انتقال واحدهای دفتر مرکزی با کارخانه

تاریخ: 
1402/04/29
Image: 

باتوجه به سیاست گذاری سازمان تامین اجتماعی مبنی بر انتقال دفاتر مرکزی به محل کارخانجات شرکت ها و تاکید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیکو) مبنی بر تحقق این امر، آقای دکتر منصور نکویی نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و جمعی از معاونین ایشان در تاریخ 1402/04/29از محل شرکت داروسازی کاسپین تامین به عنوان شرکت پیشرو در انتقال واحدهای دفتر مرکزی بازدید نمودند و طی آن آقای مهندس روزبه رسولی مدیرعامل شرکت داروسازی کاسپین تامین ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در رابطه با انتقال واحدهای دفتر مرکزی به کارخانه، همکاران شاغل در واحدهای انتقال یافته را معرفی و آقای دکتر نکویی نیا ضمن بازدید و مذاکره با همکاران واحدهای بازاریابی، فروش، صادرات، بازرگانی و... راهکارهایی را جهت اثربخشی هرچه بیشتر فرایندهای کاری آنان طی این بازدید بیان نمودند.

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517