گواهینامه های کیفی

IQ NET 9001:2015

IQ NET14001 : 2015

IQ NET45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10004 : 2018

ISO 10015 : 2019

ISO 14001 : 2015

button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517