داروهای آنتی بیوتیک

آمیکاسین سولفات

ایپاسین ®
• آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 500 میلی گرم در 2میلی لیتر
آمپول 100 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی آمپول 500 میلی گرم در 2میلی لیتر : بسته بندی 10 عددی

جنتامایسین

جنتادیک®
• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر
• آمپول 20 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی • آمپول 40 میلی گرم در 1 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی • آمپول 80 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی های 10 و 100 عددی

کوتریموکسازول

کوتریم ®
آمپول 480 میلی گرم در 5 میلی لیتر (فقط به صورت انفوزیون وریدی استفاده گردد)
آمپول 480 میلی گرم در 5 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی

کلیندامایسین فسفات

دالادیک®
• آمپول 300 میلی گرم در 2 میلی لیتر • آمپول 600 میلی گرم در 4 میلی لیتر
• آمپول 300 میلی گرم در 2 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی • آمپول 600 میلی گرم در 4 میلی لیتر : بسته بندی 5 عددی
button

اطلاعات تماس:

دفتر مرکزی:
آدرس: تهران، م فاطمی، خ بيستون، پلاك 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 21) 42895
امور سهام: (+98 21) 88957100
نمابر: (+98 21) 88957056
كارخانه:
آدرس: رشت، شهر صنعتي رشت، ورودی 1، شركت داروسازی كاسپين تامين
تلفن: (+98 131) 3382511-8
نمابر: (+98 131) 3382517