جدول زمانبندي پرداخت سود به سهامداران

date: 
1402/04/25
Image: 

جدول زمانبندي پرداخت سود به سهامداران محترمي كه در تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29 تیر ماه 1402 سهامدار اين شركت خواهند بود به شرح پیوست ذیل می باشد

جدول زمان بندی پرداخت سود سهام

button

CONTACT US:

Головной офис:
адрес: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
телефон: (+98 21)-889 65323
факс: (+98 21)-889 57056
фабрика:
адрес: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial City, Rasht, Guilan, Iran
телефон: (+98 131) 338-2511- 8
факс: (+98 131) 338 – 2517