ششمین کنگره بین المللی قلب ایران

date: 
1397/02/24
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردیده بود با محصولات قلبی خود مانند نیترال ،هپارودیک و انوکساپارین حضور بهم رسانید .
این همایش از جانب دکتر شریف کاشانی (رئیس همایش ) برگزار گردید که ایشان همراه با دکتر رستمی (دبیر انجمن )در غرفه کاسپین تامین حضور بهم رسانید که بسیار از داروهای کاسپین استقبال نموده و اعلام رضایت خود را به دنبال مصرف نیترال (آمپول نیترو گلیسیرین تنها تولید کننده ایرانی ) و سایر محصولات بیان کردند .

در این همایش جمع کثیری از پزشکان متخصص قلب حضور داشتند که اعلام رضایت خود را از محصولات قلبی کاسپین بیان نمودند.

button

CONTACT US:

Head Office:
Address: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
Tel: (+98 21)-889 65323
Fax: (+98 21)-889 57056
Factory:
Address: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial Zone, Rasht, Guilan, Iran
Tel: (+98 131) 338-2511- 8
Fax: (+98 131) 338 – 2517