برگزاری مورنینگ برای پرستاران در بیمارستان نجمیه تهران

date: 
1397/04/04
Image: 

واحد بازاریابی شرکت داروسازی کاسپین تامین به منظور معرفی تولیدات خود اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی در بیمارستان نجمیه تهران نمود.
هدف اصلی این جلسات معرفی و آشنایی هرچه بیشتر پرستاران با محصولات کاسپین علی الخصوص داروهای زنان مانند اکسی تیپ (با بیشترین سهم بازار )،استاجکت و ....بود.
در این جلسه اکثر پرستاران و سرپرستاران بیمارستان از بخش های زنان ،قلب ، icuو...حضور داشتند.

button

CONTACT US:

Головной офис:
адрес: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
телефон: (+98 21)-889 65323
факс: (+98 21)-889 57056
фабрика:
адрес: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial City, Rasht, Guilan, Iran
телефон: (+98 131) 338-2511- 8
факс: (+98 131) 338 – 2517