هشتمین کنگره بین المللی بنیاد قلب فارس

date: 
1397/02/9
Image: 

شرکت داروسازی کاسپین تامین در هشتمین کنگره بین المللی بنیاد قلب فارس که از تاریخ 97/2/4 الی 97/2/7 در هتل شیراز با اسپانسری بیمارستان قلب کوثر برگزار گردیده بود حضور بهم رسانید .
این همایش با حضور دکتر تابنده و دکتر نوحی (رئیس انجمن قلب ایران ) برگزار گردیده بود .

در این همایش جمع کثیری از پزشکان و پرستاران قلب از شیراز و شهرستان ها حضور داشتند .

شرکت کاسپین تامین با داروهای قلبی خود از جمله نیترال (داروی انحصاری )،هپارودیک (با 3سال تاریخ انقضا )و انوکساپارین( که به عنوان تنها شرکتی که دارای سرنگ پرفیلد ایتالیایی )میباشد در این کنگره حضور بهم رسانید .

button

CONTACT US:

Head Office:
Address: No.1, Beastoon Ave., Dr. Fatemi Sq., Tehran1431663135 Iran
Tel: (+98 21)-889 65323
Fax: (+98 21)-889 57056
Factory:
Address: Caspian tamin Pharmaceutical Co., Entrance 1, Rasht Industrial Zone, Rasht, Guilan, Iran
Tel: (+98 131) 338-2511- 8
Fax: (+98 131) 338 – 2517